ទទួលបានជំនួយការជជែកភ្លាមៗពីក្រុមការងាររបស់យើង

ជំនួយផ្ទាល់

ចុច​ទីនេះ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ Skype ដើម្បីជជែកជាមួយយើងខ្ញុំ។

Skype

ចុច​ទីនេះ

សំរាប់ ការភ្នាល់ទូទៅ និង ចម្ងល់ពីគណនី តែប៉ុណ្ណោះ។

អ៊ីមែល

ចុច​ទីនេះ

សំរាប់ សំនួរពាក់ព័ន្ធពីធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ។

អ៊ីមែល

ចុច​ទីនេះ

សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ (+855) 85402492, (+855) 888885287 ឬ (+44) 2036085161

ទូរស័ព្ទ

(អាចនឹងមានការកាត់ប្រាក់)។

ID: W88-Cambodia
យើងខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក

LINE